Ana Sayfa > Odak Sektörler
 

ENERJİ TESİSLERİ GÜVENLİĞİ

Kimya, Petrol ve Gaz Boru Hatları, Nükleer ve Geleneksel Güç Üretim Tesisleri, Rafineri ve Depolama Tesisleri, İletim ve Dağıtım Sistemleri

 

Kritik enerji tesislerinde (Kimya, Petrol ve Gaz Boru Hatları, Nükleer ve Geleneksel Güç Üretim Tesisleri,  Rafineri ve Depolama Tesisleri, İletim ve Dağıtım Sistemleri) doğaları gereği herhangi bir aksama/saldırı durumunda ülkenin sosyal ve ekonomik yaşamı ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalır.  Ülkenin can damarları olan bu tesislerin fiziksel ya da siber saldırılara karşı korunması ulusal güvenlik sorunun da bir parçasıdır.

 

Uluslararası uygulamalarda özel güvenlikten beklenen rol, korunması istenen personel, tesis ve faaliyetin özelliği, bulunduğu coğrafya ve maruz kalabileceği tehditler çerçevesinde;

 

• Caydırmak (Deter),
• Fark Etmek (Detect),
• Geciktirmek (Delay),
• Defetmek (Deny),

 

Olarak ifade edilmektedir. Görüldüğü gibi, özel güvenlikten suç ve suçluları önlemek ve onlarla nihai noktaya kadar mücadele etmek veya onları yok etmek gibi bir beklenti mevcut değildir.

 

Özel güvenlik konsepti oluşturulurken belirlenen riskleri öncelikle caydıracak, muhtemel tehditleri harekete geçmeden önce fark edecek, tehdidin harekete geçmesi durumunda güvenlik güçlerinin müdahalesine kadar geciktirecek ve en son olarak tehdidi hedefine ulaşamadan def edecek bir yapı esas alınmalıdır. Bu temel rollerden birisinin eksik bırakılması diğer rollerin de yerine getirilememesi sonucunu doğuracaktır.

 

Mevcut güvenlik durumu değerlendirilirken dikkate alınması gereken bir diğer önemli nokta, tesis edilmiş güvenlik sisteminin korunan kritik tesisin gerekliliklerini hangi seviyede karşıladığıdır. Bilindiği üzere Dünya üzerindeki petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşların her türlü faaliyetlerinde referans aldıkları kurumların başında American Petroleum Instute (API) gelmektedir. Sektörde yürütülen her türlü projede API tarafından belirlenen esas ve standartlar temel teşkil etmektedir. Bu bağlamda enerji sektörünün güvenliğinin hangi esas ve standartlarda sağlanacağı da API tarafından belirlenmiş ve yayınlanmış olup, ilgili kuruluşlarca sıkı sıkıya uygulanmaktadır.

 

Uluslararası terörizmin sürekli değişen doğası gereği bu tesislerdeki güvenlik konsepti de günün şartlarına adapte edilmelidir. Bu yaklaşımla hareket eden Yüksel Güvenlik risk matrislerini de sürekli güncellemektedir.

 

Risk Matrisinde elde edilen ve kritik enerji tesislerini direkt etkileyen riskler, gerçekleşmesi halinde yaratacağı etkiler ile söz konusu riskin gerçekleşme ihtimali göz önünde bulundurularak; 

 

• Kabul Edilebilir Riskler,
• Yönetilecek Riskler,

olarak sınıflandırılabilir. Yönetilecek riskleri karşılayacak şekilde güvenlik hedefleri ile güvenlik çözümlerinin belirlenmesi ve sonucunda Yüksel Güvenlik olarak bunları bir güvenlik mastır planı şeklinde formüle ederiz.

 

Yüksel Güvenlik olarak; risk matrisi oluşturulurken üç temel faktörün (tehdit, korunması planlanan tesisin ve bu tesiste belirlenen tehditlerden etkilenme derecesini gösteren hassasiyet) birbirleri ile karşılıklı etkileşimlerini göz önüne alırız.

 

Kritik enerji tesislerinde fiziki güvenliğin bir parçası olarak kurduğumuz sabit ve hareketli kameralar, çevre güvenlik radar alt sistemi, fiber optik algılama alt sistemi, Termal ve Exproof Kamera Sistemleri, Tel Çit Üstü Elektronik Algılayıcı Sistemler, Yangın İhbar ve Acil Anons Sistemleri, Araç Altı Tanıma Sistemleri, Plaka Tanıma Sistemleri, Yüz Tanıma Sistemleri, Yapay Zeka Akıllı Analiz Sistemleri kuruyoruz. Bu sistemlerin tamamının entegre edildiği tek ve çoklu noktada yönetilebilen komuta kontrol merkezi kurarak tesis güvenliğini en üst düzeye çıkarıyoruz.

 

Kritik Enerji Tesislerine Yönelik Güvenlik Tehditleri

  • Uluslararası Terörist Eylemler

• Tehdit,

• Silahlı Taciz,

• Silahlı Baskın,

• Roket ve Havan Atışı,

• Bombalı Araç ile Saldırı,

• Mayın ve EYP ile Saldırı

• Yabancı Personelin Kaçırılması,

• Üst Düzey Yönetici ve Yabancı Çalışanlara Suikast,

• Siber Saldırılar.

 

  • Ülkeye’ye Dönük Ayrılıkçı Terörist Eylemler

• Tehdit,

• Silahlı Taciz,

• Silahlı Baskın,

• Roket ve Havan Atışı,

• Bombalı Araç ile Saldırı,

• Mayın ve EYP ile Saldırı,

• Yabancı Personelin Kaçırılması,

• Üst Düzey Yönetici ve Yabancı Çalışanlara Suikast,

• Siber Saldırılar.

 

  • Yabancı Ülke Gizli Servis Faaliyetleri

• Bilgi Toplama,

• Diğer Tehdit Vasıtalarının Kullanılması,

• Siber Saldırılar.

  • • SCADA ve IT Sistemlerine Yönelik Saldırı Eylemleri,
  • • Uluslararası ve Ulusal Çapta Çevreci Eylemler,
  • • Toplumsal Hareketler,
  • • Sendikal Hareketler.

 

Kritik Enerji Tesislerinde Güvenlik Mimarimiz

 

Risk Yönetimi,
Güvenlik Teşkilatlanması,
Koordinasyon,
Master Güvenlik Planı, 
Yönetimde Elastikiyet,
Birimler Arası Karşılıklı Dayanışma, 
İnsan Kaynakları,
Fiziki Güvenlik,
Siber Güvenlik ve Bilgi Sistemleri ve Network Mimarisi.